vedtægter

VEDTÆGTER FOR SVOGERSLEV LOKALHISTORISKE FORENING

§1 Hjemsted

Foreningens navn er: SVOGERSLEV LOKALHISTORISKE FORENING. Dens hjemsted er Svogerslev i Roskilde kommune.

§2 Formål

Foreningens formål er at fremme interessen for og kendskabet til Svogerslevs lokalhistorie herunder at medvirke til bevarelse af historiske effekter, der kan belyse Svogerslevs historie. De indsamlede og opbevarede effekter skal forblive i Svogerslev. Kan dette ikke lade sig gøre, uanset årsag, skal effekter tilbydes ved annoncering leveret tilbage til giverne eller til deres efterkommere. Det indsamlede materiale skal gøres tilgængeligt for alle interesserede.

§3 Medlemmer

Stk. 1. Som medlem kan optages alle husstande med interesse for Svogerslevs historie.

Stk. 2. Bestyrelsen/generalforsamlingen kan ekskludere et medlem af foreningen, hvis medlemmet modarbejder foreningens formål

Stk. 3.Nægtelse af medlemskab kan appelleres på førstkommende generalforsamling, der tager stilling med simpelt flertal.

§4 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 3. Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts. Der indkaldes med skriftligt varsel til medlemmerne senest tre uger før. Revideret regnskab og indkomne forslag udsendes samtidigt med denne.

Stk. 4. Dagsordenen til generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

1.    Valg af dirigent

2.    Valg af to stemmetællere

3.    Beretning om foreningens virksomhed.

4.    Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

5.    Fastlæggelse af budget og kontingent.

6.    Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 1. februar.

7.    Valg:

  • Formand i lige år
  • Kasserer i ulige år
  • 1 Bestyrelsesmedlem i lige år
  • 2 Bestyrelsesmedlemmer i ulige år
  • 2 Suppleanter, den ene på valg på lige år og den anden på ulige år 
  • 2 Revisorer, den ene på valg på lige år og den anden på ulige år
  • 1 Revisor Suppleant

     8.        Eventuelt

Stk. 5. Afstemning

Ved afstemning har hvert fremmødte husstand een stemme. Dog kan der stemmes ved fuldmagt. Ingen husstand kan stille med mere end én fuldmagt. Såvel ved den ordinære – som ved den ekstraordinære generalforsamling træffes afgørelser ved almindelig stemmeflerhed. Såfremt mindst to husstande forlanger/ønsker det, skal der foretages skriftlig afstemning.

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling

En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes ved bestyrelsens beslutning med 14 dages varsel og skal indkaldes, hvis halvdelen af medlemmerne retter henvendelse herom til bestyrelsen.

§5 Foreningens Bestyrelse

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og mindst et bestyrelsesmedlem mere.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og forhandlingerne føres til referat.

Stk. 3. Bestyrelsen er til enhver tid berettiget til at nedsætte ad-hoc-udvalg.

Stk. 4. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud medmindre tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

§ 6 Økonomi

Stk. 1. Kassereren modtager foreningens indtægter og afholder alle af bestyrelsen godkendte udgifter.

Stk. 2. Den daglige økonomi varetages af kasseren, som fører regnskab og medlemsfortegnelse

Stk. 3. Kassebeholdningen skal henstå i et pengeinstitut og forrentes på bedst mulig måde.

Stk. 4. Foreningens regnskabsår løber fra 1.januar til 31.december.

§ 7 Ændring af Vedtægter

Stk. 1. Vedtægtsændringer forelægges generalforsamlingen og sættes i kraft, såfremt tre fjerdedele af de fremmødte husstande stemmer for.

§ 8 Opløsning af Foreningen

Stk.1. Forslag om foreningens ophør skal forelægges generalforsamlingen. Såfremt tre fjerdedele af de fremmødte husstande stemmer for nedlæggelse af foreningen, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med mindst tre uger- og højst seks ugers varsel. Foreningen opløses, hvis flertallet af de fremmødte husstande stemmer for på denne generalforsamling.

Stk. 2. I tilfælde af foreningens ophør overgår foreningens midler og effekter til lignende lokale institutioner. Institutionen vælges af den afgående generalforsamling.

Disse vedtægter er godkendt og vedtaget på den stiftende generalforsamling tirsdag den 6. marts 2018. 

Ændringerne i § 3 stk. 3 blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 4. juni 2018.