vandværket

Pumpemøllen ved Vejgård.
Vandtårn placeret i den gamle gravhøj, Olufshøj.
Kilden ved Nordgården.
Vandtårnet ved Skolevej.
Kildens placering, matrikel nr. 17c.

I september 1905 anlægges der et vandværk ved
Ledreborg Allé til brug for de tre gårde, Svanemosegård, Vejgård og Olufshøj.
Anlægget bygges af vandbygningsmester Bjørn Henriksen. Tanken var, at vandbeholderen skulle sættes i gravhøjen Olufshøj. Der er endnu rester af beholderen. I Gyldenkærnes efterladte beretninger er en notits om at en mølle på Vejgårdens jorder pumper vand op til fælles vandværk for de tre gårde samt nogle huse i alléen.

Senere i september samme år, blev der på kroen afholdt møde for interessenter, og det vedtoges at anlægge et vandværk i Svogerslev by, med samme Henriksen som smed. Gyldenkærne skriver, at en “hævert” pumpede vandet op ved kilden ved Nordgården matrikel nr. 17c med flere.

17c er i dag en del af Nordgaardsvej 25. Hvis man ser på vedhæftede udsnit af matrikelkortet og
sammenholder det med udsnittet af luftfotoet af Nordgården fra 1949, kan man se, at der i det nederste højre hjørne af billedet er et stort brønddæksel i en
indhegning. Dette må være den første boring fra 1905. Der må have ligget et vandtårn i forbindelse med denne brønd. På et tidspunkt laves der en ny boring ved Svogerslev skole ved nuværende Skolevej. Kortet fra 1842 viser, at der også var en kilde på dette sted. Vandet fra denne kilde blev ved grøfte og render ledt ned til mølledammen ved Svogerslev mølle. Denne kilde blev først rørlagt i 1960erne. Kildevænget bære sit navn fra denne. På billedet fra 1936-38 kan der ses både vindmøllen der pumpede vand op og vandtårnet. Vandtårne/beholdere har ligget på et af de højeste steder i byerne, så tyngdekraften har presset vandet ned i ledningsnettet og videre ud til kundernes haner. Vandtårnet ved Skolevej, lige nord for skolen ud mod vejen, matrikel nr. 14d er i dag nedrevet og der ligger en garage på dets plads.

Senere bliver Svogerslev vandværk nedlagt, og byen får vand fra Roskilde vandforsyning.

JBP juli-2018