fra præsterækken

Provst Holm foran kirken i Svogerslev.
Henrik og Dagny Holst ved deres sølvbryllup i 1954.

Og hvem boede så i præstegården… Nedslag i præsterækken fra Kornerup og Svogerslev.

Der kendes kun enkelte præster fra Svogerslev fra før reformationen i 1536. Ja, først fra 1618 er der en sikker præsterække. Ikke dem alle ved man noget om, men forskellige nedslag i rækken giver ved nogle af dem interessante oplysninger.

1660-ca. 1677.

14. juni 1660 blev Bernt Henriksen præst. Han havde som student været med i kampene mod svenskerne under stormen på København i 1659. Han kaldte sig på dette tidspunkt Bernt Henriksen Assens, og må formodes at stamme fra denne by. Han modtog præstekaldet i de to sogne, på den betingelse at han giftede sig med enken efter den tidligere præst. Dette indvilgede han i, men af en klagesag fra synoden i Roskilde fra 1661 fremgår det at han nægter at ægte enken. Han kan slippe for ægteskabet ved årligt at betale hende syv pund korn. Dette hverken kunne eller ville Bernt Henriksen, og enkens broder, der var hendes formynder ville ikke godtage mindre. Biskoppen udredte dog forholdene. Præsten betalte et engangsbeløb på 50 daler til Enkekassen, og derefter fire pund korn årligt. Herefter skulle Enkekassen udbetale et fast beløb til enken. Dette blev accepteret, og Bent Henriksen slap for at ægte sin forgængers enke! Han giftede sig i stedet med Kirsten Olufsdatter Thrane. Da han døde omkring 1677 giftede hun sig med efterfølgeren. Den ældste kirkebog for Kornerup og Svogerslev er fra 1675 med de første indførelser foretaget af Bernt Henriksen.

1680-1689

Jakob Iversen Bruun var født 13. marts 1657 på Christianshavn. Hans far var brygger og borgmester i Christianshavn der dengang var en selvstændig købstad. Han var formuende og sønnen blev indskrevet på universitetet og fik sin eksamen som teolog i 1678. Han arbejdede derefter som hører ved sin gamle skole, og i 1680 modtog han kaldet som præst i Kornerup og Svogerslev. Han måtte også gifte sig med forgængerens enke. Det var Bernt Henriksens Kirsten Olufsdatter Thrane der nu blev gift for tredje gang. Hun døde i 1685. Året efter giftede han sig med Maren Olufsdatter Graae. Hun havde inden brylluppet været kammerpige hos baronesse Vibeke Skeel. Jakob Iversen Bruun forlod sine to sogne i 1689 da han blev præst i nabosognene Herslev og Gevninge.

1747-1760

Andreas Mølleskov var født i Helsingør i 1721. Han var uddannet ved denne bys latinskole, og dimitteredes som 20-årig til Universitetet i København. Han var dog ubemidlet, og måtte derfor tage pause i studierne for at tjene til sit ophold i byen. Han blev skoleholder i Højby ved Lejre. Samtidig med at han passede denne lille skole, studerede han så flittigt, at han kunne tage til København og tage sine eksamener, i både teologi og filosofi. I ca. 1744 blev han skoleholderog kapelsprædikant ved Ledreborg. Her var han i tre år, og i 1747 blev han præst i Kornerup og Svogerslev sogne. I en af ham skrevet protokol hedder det: ”Svogerslev har fra Arildstid til Aar 1752 ligget til Præsteskabet i Roskilde; dog har Sognepræsten i Kornerup som Kappelan til Svogerslev forrettet Præsteembedet…” I et andet notat beretter han, at han har frikøbt den daværende præstegård fra Ledreborg ”den var ved min Tiltrædelse saa slet, at den ej var værd at beboes af en Præst, saa jeg af ny har bygget de tre Længder op, og efterlader den, om Gud vil sparre den, saaledes, at en Præst uskæmmet kan bebo den”. Og over døren satte han dette vers på latin: ”Jeg fordum var en Hyrdebod, som knap gav Ly og Skygge. Tak være Gud, som var så god, og Præsten hjalp at bygge”.

Andreas Mølleskovs præstegård lå på stedet frem til den store brand i Kornerup i 1865. I 1760 gav greven af Ledreborg præsteembedet i Osted og Allerslev til Andreas Mølleskov. Han blev senere provst for Voldborg herred. Han holdt ligprædikenen over sin velynder, greven af Ledreborg, ved dennes begravelse i 1789. Denne prædiken blev senere udgivet på skrift. Selv døde han i 1797.

1937-1960

Henrik Oluf Laursen Holst var født i Fredericia i 1894. Han blev teologisk kandidat i 1919, og virkede derefter som kateket ved Sct. Pauls kirke i København. I 1922 blev han kaldt som præst til Skjoldborg og Kallerup i Thy. I 1929 giftede han sig med Dagny Eriksen fra Kallerup. 1937 skiftede Henrik Holst sogn, fra Skjoldborg til Kornerup og Svogerslev, og i 1946 blev han udnævnt til provst. Han var en flittig skribent i omegnens aviser, og har skrevet mange kronikker. I de sidste år af hans virke havde han sin efterfølger Edward Wulff Pedersen som hjælpepræst. Han forlod præsteembedet i 1960, og afgik ved døden i 1971.

JBP 1/5-2020